σω•φρο•νέ•ω

verb – [so-fro-neh-oh]

definition: to be prudent, with a focus on self-control; to be in one’s right mind

synonyms: be reasonable, sensible, serious, keep one’s head

example usage:

Τοὺς νεωτέρους ὡσαύτως παρακάλει σωφρονεῖν . (Titus 2:6)

Used beside νήφω (“be sober,” that is, free from mental and spiritual drunkenness, from excess, passion, rashness) in 1 Peter 4:7.

tohuvabohu @tohuvabohu