κα•κο•πα•θέ•ω

verb – [ka-ko-pa-theh-oh]

definition: bear hardship patiently; suffer physical pain, trouble, danger, and distress.

example usage:

Σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον. (2 Timothy 4:5)

The imperative is translated: “endure hardship” (ESV, NAS, NIV), “endure afflictions” (NKJV), “endure suffering” (NRSV), “bear evils” (DRBY).

tohuvabohu @tohuvabohu